Quantcast

Broeikasgasefficiency bedrijven verbeterd

12 januari 2011 – De broeikasgasintensiteit is de laatste 19 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieuefficiency met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Intensiteit broeikasgassen overal verbeterd behalve in vervoersector
De broeikasgasintensiteit is een belangrijke indicator voor de milieuefficiency van het productieproces met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. In de economie is de broeikasgasintensiteit sinds 1990 gedaald met 33 procent. Deze daling voltrok zich vooral in de periode 1990-1999. Tussen 2000 en 2003 bleef de intensiteit redelijk constant. Tussen 2004 en 2008 nam de intensiteit weer af maar in 2009 nam ze weer wat toe. De intensiteit is vooral teruggebracht in de industrie en de landbouw. Deze verbetering is gerealiseerd dankzij energiebesparing en andere maatregelen, zoals de reductie van methaanemissies bij afvalstortplaatsen en de reductie van lemissies van distikstofoxide (lachgas), onder andere door vermindering van de stikstofbemesting in de landbouw. Opvallend is ook de sterke daling van de broeikasgasintensiteit in de chemische basisproductenindustrie. De chemiesector heeft dit weten te realiseren door energiebesparing en het terugdringen van procesemissies (N2O) bij de productie van salpeterzuur. In de vervoersector is de broeikasgasintensiteit nauwelijks verbeterd.

CO2-intensiteit het hoogst voor elektriciteitsbedrijven
Elektriciteitsbedrijven hebben de hoogste CO2-intensiteit, gevolgd door de aardolie-industrie en het vervoer door de lucht. De intensiteit bij vervoer over land is een stuk lager dan bij vervoer over water of door de lucht. Opvallend is ook de hoge CO2-intensiteit voor de visserij en de milieudienstverlening. In de visserij wordt relatief veel diesel en stookolie gebruikt per euro toegevoegde waarde. In de milieudienstverlening veroorzaakt de afvalverbranding veel CO2-emissies, terwijl er relatief weinig geld aan wordt verdiend.

Bron: Compendium voor de leefomgeving

Ga terug naar CleanTech Journaal.

 

 

  • Laat je overtuigen!