Quantcast

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2009

27 januari 2011 – In 2009 is het totale opgestelde warmtekrachtvermogen nauwelijks veranderd ten opzichte van 2008. De grootste groei vond plaats in de land- en tuinbouw, maar de groei van 6 procent was ook daar duidelijk lager dan in voorgaande jaren.

warmtekracht (WKK) vermogen

Download figuurdata (MS Excel formaat)

Ontwikkeling totale warmtekrachtvermogen

Eind 2009 is het totaal opgestelde WKK-vermogen nagenoeg gelijk gebleven op 12,9 GW. Ter vergelijking, aan het eind van 2009 is het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 25,3 GW.

Groei bij decentrale installaties

Het decentraal opgestelde WKK-vermogen is in 2009 met ruim 1 procent toegenomen ten opzichte van 2008. Dit komt vooral door de groei in het opgestelde vermogen aan gasmotoren in de land- en tuinbouw.

Toelichting centrale en decentrale installaties

Het opgestelde warmtekrachtvermogen is uitgesplitst naar een centraal en een decentraal deel. Het centrale deel betreft de installaties binnen de Energiesector die op reguliere basis elektriciteit leveren aan het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het decentrale deel betreft alle andere installaties. De verdeling naar bedrijfstak is gebaseerd op het beheer van de installatie. Een deel van de installaties is opgesteld bij een industrieel bedrijf, maar wordt beheerd door een energiebedrijf. De installaties die vallen onder deze joint ventures worden in het Compendium voor de Leefomgeving tot de Energiesector gerekend.

Relevantie

Het overgrote deel van de opgewekte elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarbij ontstaat, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling. Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. Warmtekrachtkoppeling levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.

bron: compendiumvoordeleefomgeving.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!