Quantcast

Windmolens bij Urk (NOP) leveren elektriciteit voor bijna 1 miljoen mensen

10 januari 2011 – Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu hebben het definitieve inpassingsplan voor het Windpark Noordoostpolder vastgesteld.
Het inpassingsplan gaat deel uit maken van de bestemmingsplannen van de betreffende gemeenten. Bij de opstelling ervan is rekening gehouden met de ingediende zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan en de besluiten. Samen met de reacties op de zienswijzen en de uitvoeringsbesluiten ligt dit inpassingsplan van 7 januari 2011 tot en met 18 februari 2011 ter inzage.

Elektriciteit voor 400.000 huishoudens
Windpark Noordoostpolder bestaat uit turbineopstellingen bij de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk. Door het al eerder schrappen van zeven buitendijkse turbines bij Urk gaat het om 38 molens op land en 48 in het IJsselmeer. De windparken zullen een gezamenlijk vermogen hebben van maximaal circa 450 Megawatt, waarmee meer dan 400.000 huishoudens (bijna 1 miljoen mensen) van elektriciteit kunnen worden voorzien. Het windpark Noordoostpolder wordt hiermee verreweg het grootste en meest productieve windpark van Nederland.

Innovatief karakter
Voor het park is eerder een subsidie op grond van de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) ter beschikking gesteld van maximaal 880 miljoen euro (over een periode van 15 jaar) en een extra subsidie van 116 miljoen Euro vanwege het innovatieve karakter van het project.

Besluiten inzien
De besluiten liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in Den Haag, bij het Provinciehuis Flevoland, bij het Gemeentekantoor Lemsterland te Lemmer en bij de Gemeentehuizen van Noordoostpolder en van Urk. Ook zijn zij op internet beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl. Voor een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, staat tegen de besluiten beroep open bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Energievisie kabinet
Het Windpark Noordoostpolder past naar het oordeel van minister Verhagen goed in de energievisie van dit kabinet. Nederland kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken. Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiƫntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.

Bron: Duurzaamnieuws

Ga terug naar CleanTech Journaal.


  • Laat je overtuigen!