Quantcast

RAPPORT: Biomassa voor energie in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen

14 februari 2011 – De Stadsregio Arnhem-Nijmegen kan heel goed biomassa uit natuur en landschap ’oogsten’ voor duurzame energie-opwekking. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, onderzocht de mogelijkheden.

Persbericht Alterra

>> De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor duurzame energie-opwekking. Volgens Alterra, onderdeel van Wageningen UR, zijn er legio kansen voor oogst van biomassa uit het landschap, waarbij de onderzoekers wel wijzen op het belang van cascadering. Dat houdt in dat biomassa zo hoogwaardig mogelijk wordt weggezet, en dus pas in laatste instantie voor de opwekking van energie. Grote kansen doen zich voor bij reststromen die nu nog als afval kunnen worden beschouwd. De laagwaardige houtige reststromen kunnen worden ingezet voor warmte-opwekking, de grassige reststromen voor vergisting. Het rapport sluit af met specifieke aanbevelingen voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

De belangrijkste aanbeveling is het onderwerp bio-energie te beleggen bij een regiomanager, bij voorkeur met een bedrijfsachtergrond. Deze regiomanager zou namens de Stadregio en/of onderliggende gemeenten actief matches moeten maken tussen stakeholders. Rond de twee speerpunten (houtstromen voor energieopwekking en biogas als transportbrandstof) zou het goed zijn startconferenties te organiseren, die de klokken gelijk zetten en als brainstorm dienen voor vervolgacties, zoals consortiumvorming en faciliterende acties bij lokale overheden. Deze startconferenties kunnen ook helpen politiek, maatschappelijk en commercieel draagvlak te bevorderen. Van groot belang is ten slotte de totstandkoming van een warmtevraag van duurzame warmte. De Stadsregio kan daarbij een coördinerende rol vervullen in het bevorderen dat houtverbrandingsinstallaties en bedrijven met een warmteoverschot worden gekoppeld aan warmtevragende partijen, bijv. zwembaden verzorgingstehuizen en bedrijven.

Beleid duurzame energie tot 2020

Het aandeel duurzame energie is in Nederland circa 4% (2009). Hiervan neemt biomassa circa 60% voor zijn rekening. De verwachting is dat onder invloed van het nu vastgestelde beleid het aandeel van duurzame energie in 2020 circa 6% is.

De Europese richtlijn voor Duurzame Energie meldt als beleidsdoel voor Nederland 14% en het Nederlandse kabinet heeft zich daarin in het regeerakkoord aan gecommitteerd. Dit beleidsdoel is behoorlijk ambitieus in vergelijking met het huidige aandeel. De inzet van biomassa is noodzakelijk om dit doel te kunnen bereiken. Het rapport ’Biomassa voor energie in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen’ geeft de Stadsregio een handvat om op regionaal niveau bij te dragen aan de beleidsdoelen van 2020 en geeft een doorkijk naar hoe dit kan passen in het principe van cascadering. <<

Bron: Energieraad.nl

Ga terug naar CleanTech Journaal.

  • Laat je overtuigen!